Integritetspolicy för kundundersökningar

Edenreds ”Passion For Customers Program” strävar efter att förbättra kundupplevelser med hjälp av ett verktyg som gör det möjligt för Edenred att genomföra undersökningar, analysera dessa samt klassificera kundfeedback för att på bästa sätt kunna förstå den. För att identifiera vilka åtgärder som hade ökat kundnöjdheten används profilering.

Edenred Group, vill informera dig som kund om att Edenred, genom Medallia, samlar in och använder följande kategorier av dina personuppgifter:

 • För dig som är kund: Identitetsuppgifter (dvs. förnamn, juridiskt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum etc.).
 • För dig kontaktperson på ett företag: Uppgifter om yrkesliv (dvs. jobb, yrkesadress, telefonnummer, företagsform osv.).

De personuppgifter som samlas in behandlas av Edenred för följande ändamål:

 • Studera kundens behov, nöjdhet och trender kopplade till utbud av Edenreds produkter och tjänster, inklusive:
  • Definiera standardiserade kundprofiler och kategorisera informationen.
  • Göra trendanalyser genom segmentering, filtrering, profiljämförelse och uppföljning över tid.
  • Anpassa och personifiera interaktioner med kunder, särskilt avseende kundhistorik.
  • Underlätta identifierandet av kommersiella möjligheter mot bakgrund av individuell feedback.
 • Identifiera förbättringsmöjligheter för Edenreds produkter och tjänster baserat på kundupplevelsen:
  • Identifiering av förbättringsmöjligheter för Edenreds produkter och tjänster baserat på feedback från kunder.
  • Identifiera behovet av eventuella driftunderhåll (lokalisera IT-incidenter, kontroll av tillgångars funktion samt stöd för felsökning etc.).

Behandlingen av dina personuppgifter är rättsligt grundad på:

Edenreds berättigade intresse: det ligger i Edenreds berättigade intresse att distribuera en analysplattform för kundfeedback i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls Edenreds kunder, samt för att öka kundnöjdheten och för att identifiera nya affärsmöjligheter.

De personuppgifter som behandlas kommer att vara tillgängliga för Edenred Groups auktoriserade personal. Omfattningen av åtkomsträttigheterna regleras i förhållande till personalens behov av informationen.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Undantag gäller för nedanstående part och deras underleverantörer, vilka uttryckligen är auktoriserade av Edenred Group för utförandet av den tillhandahållna tjänsten:

 • Medallia, leverantör av SaaS-lösningen som säkerställer underhåll och teknisk support.

Dina personuppgifter kommer att lagras på Medallias servrars databas vilken är lokaliserad i Frankfurt, Tyskland (med backup servar i Amsterdam, Nederländerna). Dina personuppgifter behandlas som utgångpunkt inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES och har en laglig grund för överföringen som säkerställer lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta kan exempelvis vara användande av de av EU framtagna standardavtalsklausulerna eller om mottagarlandet har bedömts inneha en adekvat skyddsnivå.

Dina personuppgifter behandlas och lagras under en tidsperiod på 3 år. Efter denna period raderas personuppgifterna enligt en automatiserad gallringsrutin.

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du som registrerad rätt att göra dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande. Du har bland annat rätt att få tillgång till, korrigera, samt radera dina uppgifter. Under vissa omständigheter har du även rätt att invända mot samt kräva en begränsning av den behandling som utförs.

Du kan alltid utöva och göra dina rättigheter gällande genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr-sweden@edenred.com eller genom att skriva till:

Edenred Sweden AB
105 40 Stockholm

För alla andra typer av förfrågningar eller klagomål kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr-sweden@edenred.com.  Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

IMY:s kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

På IMY:s hemsida, www.imy.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål.