GDPR

Edenred Sweden AB, org.nr. 556253–6341 (”Edenred”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Din personliga integritet är viktig för oss och vi är i egenskap av personuppgiftsansvariga måna om att vara transparenta med vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring dvs. allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Vilka personuppgifter vi behandlar beror bland annat på hur du är i kontakt med oss och vilken av våra tjänster eller produkter vi tillhandahåller till dig eller den du arbetar för eller på uppdrag av.

Fördjupad information om vår personuppgiftsbehandling

För att göra informationen om hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter så tydlig som möjlig har vi valt att dela upp informationen i olika integritetspolicys. Dessa integritetspolicys är anpassade och framtagna beroende på din relation med oss. Det samtliga integritetspolicys har gemensamt är att vi förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 1. Integritetspolicy för anställd.
  Denna integritetspolicy gäller för dig som är användare av våra tjänster dvs. för dig som erhåller ett kort från oss och som därmed är anställd hos en arbetsgivare som tillhandahåller dig våra tjänster.
  Läs policyn här
 2. Integritetspolicy för kund.
  Denna integritetspolicy gäller för dig som är kontaktperson eller annan representant för någon av våra kunder. Är du användare av våra tjänster ska du istället läsa informationen i integritetspolicy för anställda.
  Läs policyn här
 3. Integritetspolicy för elev.
  Denna integritetspolicy riktar sig till dig som har erhållit Elevkortet från Edenred.
  Läs policyn här
 4. Integritetspolicy för arbetssökande Edenred Sweden AB.
  I det fall att du söker en ledig anställning hos oss finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i rekryteringsförfarandet.
  Läs policyn här
 5. Integritetspolicy för kundundersökningar.
  Denna integritetspolicy gäller för dig som är kund, användare eller partner och har besvarat en av våra kundundersökningar
  Läs policyn här

Allmän information om vår personuppgiftsbehandling

I det fall att någon av situationerna ovan inte är tillämpliga på dig, exempelvis i det fall att du har visat intresse för några av våra tjänster eller produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge som det föreligger ett behov för oss att hantera och administrera din förfrågan. Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Vi säljer inte, handlar inte med eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Edenred vidtar ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Dina personuppgifter behandlas som utgångpunkt inom EU/EES. I de fall att Edenred skulle komma att behöva överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer Edenred att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika säkert som hos oss.

Som registrerad kan du alltid göra dina rättigheter gällande gentemot oss.

 • Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (rätt till tillgång). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.
 • Edenred är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa (rätt till rättelse). Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse (rätt till begränsning).
 • Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in (rätt att bli raderad). Edenred tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.
 • Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring (rätt att invända).
 • Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

För att göra någon av dina rättigheter gällande kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor eller vill du göra någon av dina rättigheter gällande vänligen maila till gdpr-sweden@edenred.com, skapa en förfrågan i OneTrust via denna länk, eller kontakta oss via uppgifterna nedan:

Edenred Sweden AB,
Postadress: 105 40 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsstranden 3, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-681 81 00

Möjlighet till klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

IMY:s kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

På IMY:s hemsida, www.imy.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål.