Användarvillkor för Edenred

1.1 DEFINITIONER

Följande begrepp ska i dessa Användarvillkor ges nedan angivna betydelser.

 • ”Användaren” avser den person som enligt Företaget är behörig att använda Kortet.
 • ”Användarvillkor” avser dessa allmänna villkor för Användarens användning av Kortet.
 • ”Appen” avser mobilapplikationen ”MyEdenred Sweden” som Du i enlighet med Våra instruktioner kan logga in på för att hantera Ditt konto.
 • ”Avtalet” avser det avtal som ingåtts mellan Edenred Sweden och Företaget avseende Edenred Swedens tillhandahållande av Kortet till Företaget och Användaren.
 • ”Disponibelt Saldo” avser värdet av de medel som vid var tid är tillgängligt på Användarens Konto. Disponibelt Saldo anges i svenska kronor.
 • ”Du”, ”Dig”, ”Din”/”Ditt”/”Dina” avser Användaren.
 • ”Företaget” avser Din arbetsgivare som tecknat avtal om Kortet med Edenred Sweden.
 • ”Konto” avser det elektroniska konto där Ditt Disponibla Saldo finns tillgängligt.
 • ”Kort”/”Kortet” avser Edenred Lunchförmån och/eller Edenred Friskvårdsbidrag.
 • ”Kortutgivaren” avser PPS EU SA, ett företag i Edenred Group, under licens från Mastercard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA).
 • ”Mastercard” och ”Mastercard varumärke” är registrerade varumärken som ägs av Mastercard International Incorporated.
 • ”Köpställe” avser sådana köpställen som vid var tid enligt överenskommelse med Edenred säljer de produkter och tjänster som Kortet får användas för enligt dessa Användarvillkor och som accepterar betalning med Kortet.
 • ”PIN-kod” avser den personliga kod som tillhör Ditt Kort.
 • ”Edenred Lunchförmån” avser den förmån som Företaget har beställt av Edenred Sweden och som Du är behörig att använda i enlighet med dessa Användarvillkor för köp av måltider och mat i Sverige.
 • ”Edenred Friskvårdsbidrag” avser den förmån som Företaget har beställt av Edenred Sweden och som Du är behörig att använda i enlighet med dessa Användarvillkor för köp av friskvårdstjänster i Sverige.
 • ”Transaktion” avser ett köp som genomförs med användning av Kortet.
 • ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”, ”Edenred Sweden” avser Edenred Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556253–6341 och postadress 105 40 Stockholm.
 • ”Webbsida” avser webbsidan www.edenred.se där Du finner de vid var tid gällande Användarvillkoren för Kortet.

1.2 OM ANVÄNDARVILLKOREN

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan Du använder Ditt Kort. Dessa Användarvillkor gäller för användning av såväl Edenred Lunchförmån som Edenred Friskvårdsbidrag. Genom att aktivera och/eller använda Kortet anses Du ha bekräftat att Du förstår och godkänt dessa Användarvillkor. Användarvillkoren kan komma att ändras av Edenred Sweden. Företaget och/eller Edenred Sweden kommer att informera Dig om ändringen i god tid innan ändringen börjar gälla. För det fall ändringen innebär en väsentlig nackdel för Dig och Du inte accepterar ändringen ska Du, inom en (1) kalendermånad, meddela Företaget och/eller Edenred Sweden om detta. Du har då rätt att sluta använda Dig av Kortet och således inte längre därefter vara bunden av dessa Användarvillkor. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns tillgängliga på Webbsidan. Användarvillkoren kan förekomma i olika språkversioner. I händelse av diskrepans mellan språkversionerna gäller denna svenska version.

1.3 OM KORTET

Det Kort Du tillhandahållits är ett betalkort utfärdat av PPS EU SA, ett företag i Edenred Group, under licens från Mastercard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA). Mastercard och Mastercard varumärket är registrerade varumärken som ägs av Mastercard International Incorporated. Edenred Lunchförmån får endast användas vid köp av måltider och mat i Sverige. Edenred Lunchförmån får inte användas för betalning av alkoholhaltiga drycker eller tobak och kan inte heller användas för uttag i bankomater eller för att byta mot kontanter hos Köpställe. Edenred Friskvårdsbidrag får endast användas vid köp av friskvårdstjänster i Sverige och kan inte användas för uttag i bankomater eller för att byta mot kontanter hos Köpställe. Du har beviljats ett Kort av Företaget och Företaget kan uppställa ytterligare villkor, dvs utöver dessa Användarvillkor, för Din användning av Kortet. Kortet kan användas på Köpställen anslutna till Vårt nätverk. Kortet kan även användas hos vissa Köpställen som inte är anslutna till Vårt nätverk. Vid användning av Kortet på Köpställe som inte är anslutet till Vårt nätverk tar Vi ut en avgift från det belopp som finns laddat på Ditt Konto i form av en procentsats på varje Transaktion. Du kan ta reda på vilka Köpställen som ingår i Vårt nätverk via Appen.

1.4 MEDEL OCH GILTIGHETSTID

Du kan använda Din förmån till det värde som Företaget har laddat på ditt Kort enligt Avtalet inom ramen för de köpbegränsningar som gäller för varje Transaktion. Medel som laddats på Ditt Kort för Edenred Lunchförmån är disponibla under 12 månader från det att de laddats på Ditt Konto. Om det finns outnyttjade medel kvar på Ditt Kort för Edenred Lunchförmån efter denna 12-månadersperiod löpt ut kan Du välja att mot en avgift förlänga tidsperioden med ytterligare 12 månader. Du gör denna förlängning genom att, senast 6 månader efter att den första 12-månadersperiod löpt ut, kontakta Oss och i enlighet med Våra instruktioner betala den vid var tid tillämpliga avgiften för förlängningen. Medel som laddats på Ditt Kort för Edenred Friskvårdsbidrag är disponibla under samma kalenderår som laddningen skett på Ditt Kort. För båda förmånerna gäller en köpbegränsning om 10 000 kronor per Transaktion, eller enligt separat överenskommelse mellan Dig och Företaget.

För det fall Du väljer att fortsätta att använda Kortet efter den tidpunkt Du upphör att vara anställd hos Företaget eller den tidpunkt som Avtalet har löpt ut kommer Edenred Sweden att ta ut vid var tid tillämpliga avgifter för Kortet direkt från Dig istället för Företaget.

1.5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter till Kortet är och förblir Edenred Swedens egendom.

1.6 GILTIGHETSDATUM FÖR KORTET

Sista giltighetsdatum för Kortet står angivet på Kortets framsida. Du kan inte använda Kortet efter giltighetstidens utgång och inga Transaktioner kommer att genomföras efter giltighetstidens utgång. Vi kommer inte att utfärda ett nytt Kort till Dig om Företaget har meddelat att Du inte längre har rätt till Kortet. Förstörda, ändrade eller makulerade Kort kommer ej accepteras av Köpställena.

1.7 ANVÄNDNING AV DITT KORT

Kortet är utställd till Dig personligen och får endast användas av Dig. Du får endast använda Ditt Kort för dess avsedda syfte i enlighet med dessa Användarvillkor. Vi kan när som helst tillfälligt begränsa eller permanent spärra användningen av Ditt Kort av säkerhetsskäl, vid brott mot Användarvillkoren eller Avtalet, eller om vi har rimliga skäl att misstänka av dig eller Företaget icke godkänd eller bedräglig användning av Kortet. Om Edenred Sweden eller behörig myndighet behöver undersöka en Transaktion som gjorts med Kortet ska Du medverka till att sådan undersökning kan genomföras samt förse Edenred Sweden och/eller behörig myndighet med all nödvändig information för genomförandet av undersökningen.

1.8 TRANSAKTIONER

Det Disponibla Saldot på Kontot kan ej övertrasseras och det är den exakta summan för varje Transaktion som registreras. Vid vissa Transaktioner kommer Köpstället att be Dig slå in Din PIN-kod och eventuellt skriva på ett kvitto. Den tresiffriga säkerhetskoden som står angiven på baksidan av Kortet måste anges vid Internetbetalningar.

När Du har gjort en Transaktion med Edenred Friskvård ska Du så snart som möjligt redovisa Ditt köp i appen i enlighet med Edenred Swedens instruktioner som lämnas till Dig. För det fall Du inte agerar i enlighet med dessa instruktioner inom en månad från dagen för Ditt köp, alternativt har använt Kortet för en ej godkänd friskvårdsaktivitet eller använt Kortet för köp av annat än friskvårdsaktivitet, kan det resultera i att Företaget beslutar om löneavdrag som påföljd.

1.9 KONTROLL AV DISPONIBELT BELOPP

Du kan när som helst kontrollera det Disponibla Saldot, i appen, eller genom att ringa 08-681 81 60.

1.10 LADDNINGAR

Den av Företaget och Edenred Sweden överenskomna summan kommer att adderas till det Disponibla Saldot på Kontot i enlighet med Företagets instruktioner och erlagd betalning, förutsatt att Du fortsätter att vara berättigad till Kortet enligt de krav som Företaget ställer upp och enligt bestämmelserna i Avtalet.

1.11 FÖRVARING OCH FÖRLUST AV DITT KORT

PIN-koden som tillhör Kortet är konfidentiell och får inte avslöjas för tredje part. Du får aldrig förvara PIN-koden med Ditt Kort eller låta tredje part ta del av eller förvara Din PIN-kod. Vid förlust eller stöld av Ditt Kort, eller om Du tror att Kortet har använts utan Ditt tillstånd, skall Du genast spärra Kortet genom att ringa 08-681 81 60 eller genom Vår app. Ett nytt Kort skickas då till Dig. Skulle Du hitta ett Kort som tillhör någon annan skall Du meddela oss så snart som möjligt genom att ringa 08- 681 81 60 eller skicka kortet till Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm.

1.12 EDENRED SWEDENS ANSVAR

Användaren ansvarar ensam för förvaringen och användningen av Kortet. Edenred Sweden ansvarar inte för förlust eller skada som Du orsakas genom otillåten användning av Kortet eller genom att en tredje part använder Ditt Kort. Edenred Sweden ansvarar vidare inte för förlust som beror på omständigheter utanför Edenred Swedens kontroll.

1.13 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Med anledning av att Du använder Kortet kommer Edenred Sweden att behandla personuppgifter om dig i enlighet med Vår integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbsidan:
https://www.edenred.se/juridiska-dokument/integritetspolicy-for-anstallda/.

1.14 KONTAKTUPPGIFTER

För det fall du har några frågor, upplever några problem vid användningen av Ditt Kort, vill framföra ett klagomål eller av något annat skäl vill komma i kontakt med Oss är Du välkommen att kontakta Oss via anvandare@edenred.com, eller ringa till Vår kundtjänst via 08-681 81 60.

1.15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor. Eventuella tvister som uppstår med anledning av dessa Användarvillkor skall lösas i svensk domstol.