Användarvillkor för Edenred

DEFINITIONER

Följande begrepp ska i dessa Användarvillkor ges nedan angivna betydelser. Användaren avser den person som enligt Företaget är behörig att använda Produkt. Användarvillkor avser dessa allmänna villkor för Användarens användning av Produkt. Avtalet avser det avtal som ingåtts mellan Edenred Sweden och Företaget avseende Edenred Swedens tillhandahållande av Produkt till Företaget och Användaren. Disponibelt Saldo avser värdet av de medel som vid var tid är tillgängligt för din Produkt på Ditt Konto. Disponibelt Saldo anges i svenska kronor. Du, Dig, Din/Ditt/Dina avser Användaren. Företaget avser Din arbetsgivare som tecknat avtal om Produkt med Edenred Sweden. Konto avser det elektroniska konto där Ditt Disponibla Saldo finns tillgängligt. Kortutgivaren avser Prepay Technologies Limited, ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA). MasterCard och MasterCard varumärke är registrerade varumärken som ägs av MasterCard International Incorporated. Köpställe avser sådana köpställen som accepterar betalning med Produkt. PIN-kod avser den personliga kod som tillhör Din Produkt. Produkt/Produkterna avser Edenred Lunchförmån och/eller Edenred Friskvårdsbidrag. Edenred Lunchförmån avser det betalkort som Företaget har beställt av Edenred Sweden och som Du är behörig att använda i enlighet med dessa Användarvillkor för köp av måltider och mat såväl i Sverige som utanför Sveriges gränser hos Köpställen. Edenred Friskvårdsbidrag avser det betalkort som Företaget har beställt av Edenred Sweden och som Du är behörig att använda i enlighet med dessa Användarvillkor för köp av friskvårdstjänster i Sverige hos Köpställen. Transaktion avser ett köp som genomförs med användning av Produkt. Vi, Oss, Vår, Edenred Sweden avser Edenred Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556253–6341 och postadress 105 40 Stockholm. Webbkonto avser det konto som Du i enlighet med Våra instruktioner kan logga in på via www.denred.se eller i vår app för att hantera ditt Konto. Webbsida avser webbsidan www.edenred.se där Du finner de vid var tid gällande Användarvillkoren för Produkterna samt Dina personliga uppgifter relaterade till din Produkt.

OM ANVÄNDARVILLKOREN

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan Du använder Din Produkt. Dessa Användarvillkor gäller för användning av såväl Edenred Lunchförmån som Edenred Friskvårdsbidrag. Genom att aktivera och/eller använda Produkt anses Du ha godkänt dessa Användarvillkor samt bekräftat att Du förstår och godkänner Användarvillkoren. Användarvillkoren kan komma att ändras av Edenred Sweden. Företaget och/eller Vi kommer att informera Dig om ändringen i god tid innan ändringen börjar gälla. För det fall ändringen innebär en väsentlig nackdel för Dig och Du inte accepterar ändringen ska Du skriftligen, inom en (1) kalendermånad, meddela Företaget och/eller Oss om detta. Du har då rätt att sluta använda dig av Produkten och således inte längre därefter vara bunden av dessa Användarvillkor. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns tillgängliga på www.edenred.se. Användarvillkoren kan förekomma i olika språkversioner. I händelse av diskrepans mellan språkversionerna gäller denna svenska version.

OM PRODUKTERNA

Den Produkt Du tillhandahållits är ett betalkort utfärdat av PrePay Technologies Limited, ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA). MasterCard och MasterCard varumärket är registrerade varumärken som ägs av MasterCard International Incorporated. Edenred Lunchförmån kan endast användas vid köp av måltider och mat. Edenred Lunchförmån får inte användas för betalning av alkoholhaltiga drycker eller tobak och kan inte heller användas för uttag i bankomater eller för att byta mot kontanter hos Köpställe. Edenred Friskvårdsbidrag får endast användas vid köp av friskvårdstjänster i Sverige och kan inte användas för uttag i bankomater eller för att byta mot kontanter hos Köpställe. Du har beviljats Produkt av Företaget och Företaget kan uppställa ytterligare villkor, dvs utöver Användarvillkoren, för Din användning av Produkt.

MEDEL OCH GILTIGHETSTID

Du kan använda Din Produkt till det värde som Företaget har laddat på ditt Konto enligt Avtalet inom ramen för de köpbegränsningar som gäller för varje Transaktion. Medel som laddats på Ditt konto för Edenred Lunchförmån är disponibla under 12 månader från det att de laddats på Ditt Konto. Medel som laddats på Ditt konto för Edenred Friskvårdsbidrag är disponibla under samma kalenderår som laddningen skett på Ditt Konto. För Edenred Lunchförmån gäller en köpbegränsning om 3000 kronor per transaktion, eller enligt separat överenskommelse mellan Dig och Företaget.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter till Produkterna är och förblir Edenred Swedens egendom.

GILTIGHETSDATUM FÖR PRODUKT

Sista giltighetsdatum för Produkt står angivet på kortets framsida. Du kan inte använda Produkt efter giltighetstidens utgång och inga Transaktioner kommer att genomföras efter giltighetstidens utgång. Vi förbehåller oss rätten att efter detta datum inte utfärda en ny Produkt till Dig. Vidare kommer vi inte att utfärda en ny Produkt till Dig om Företaget har meddelat att Du inte längre har rätt till Produkten. Förstörda, ändrade eller makulerade Produkter kommer ej accepteras av Köpställena.

ANVÄNDNING AV DIN PRODUKT

Produkt är utställd till Dig personligen och får endast användas av Dig. Du får endast använda din Produkt för dess avsedda syfte i enlighet med dessa Användarvillkor. Vi kan när som helst tillfälligt begränsa eller permanent spärra användningen av Din Produkt av säkerhetsskäl, vid brott mot Användarvillkoren eller Avtalet, eller om vi har rimliga skäl att misstänka av dig eller Företaget icke godkänd eller bedräglig användning av Produkt. Om Edenred Sweden eller behörig myndighet behöver undersöka en Transaktion som gjorts med Produkt ska Du medverka till att sådan undersökning kan genomföras samt förse Edenred Sweden och/eller behörig myndighet med all nödvändig information för genomförandet av undersökningen.

TRANSAKTIONER

Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Kortutgivaren tillämpad växelkurs. Denna redovisas under transaktionsinformationen på hemsidan eller i appen. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs som bestäms av Kortutgivaren (respektive MasterCard) för detta ändamål och som gäller den dag Transaktionen kommer Kortutgivaren (respektive MasterCard) tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag om 2,95 %. Information om referensväxelkursen, som ändras löpande, lämnas av Kortutgivaren på begäran. Användare står eventuell valutarisk under tiden från köp till dess Transaktionen kommer Kortutgivare (respektive MasterCard) tillhanda. Detta gäller även Transaktioner i Sverige i annan valuta än svenska kronor.

Det Disponibla Saldot på Kontot kan ej övertrasseras. Den exakta summan för varje köp registreras och ingen växel kan betalas ut. Vid vissa Transaktioner kommer Köpstället att be Dig slå in Din PIN-kod och eventuellt skriva på ett kvitto. Du måste därför skriva Din namnteckning på baksidan av betalkortet när Du får det. Den tresiffriga säkerhetskoden som står angiven på baksidan av kortet måste anges vid Internetbetalningar.

KONTROLL AV DISPONIBELT SALDO

Du kan när som helst kontrollera det Disponibla Saldot på hemsidan eller i appen, eller genom att ringa 08-681 81 37.

LADDNINGAR

Den av Företaget och Edenred Sweden överenskomna summan kommer att adderas till det Disponibla Saldot på Kontot i enlighet med Företagets instruktioner och erlagd betalning, förutsatt att Du fortsätter att vara berättigad till Produkten enligt de krav som Företaget ställer upp och enligt bestämmelserna i Avtalet.

FÖRVARING OCH FÖRLUST AV DIN PRODUKT

PIN-koden som tillhör Produkten är konfidentiell och får inte avslöjas för tredje part. Du får aldrig förvara PIN-koden med Din Produkt eller låta tredje part ta del av eller förvara Din PIN-kod. Vid förlust eller stöld av Din Produkt, eller om Du tror att Produkt har använts utan Ditt tillstånd, skall Du genast spärra Produkten genom att ringa 08-681 81 37 eller genom att använda vår app. En ny Produkt skickas då till Dig. Skulle Du hitta en Produkt som tillhör någon annan skall Du meddela oss så snart som möjligt genom att ringa 08- 681 81 37 eller skicka kortet till Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm.

EDENRED SWEDENS ANSVAR

Användaren ansvarar ensam för förvaringen och användningen av Produkt. Edenred Sweden ansvarar inte för förlust eller skada som Du orsakas genom användning av Produkt eller genom att en tredje part använder Din Produkt. Edenred Sweden ansvarar vidare inte för förlust som beror på omständigheter utanför Edenred Swedens kontroll.

KONTAKTUPPGIFTER

För det fall du har några frågor, upplever några problem vid användningen av din Produkt, vill framföra ett klagomål eller av något annat skäl vill komma i kontakt med Oss är du välkommen att kontakta oss via anvandare@edenred.com, eller ringa till 08-681 81 37.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor. Eventuella tvister som uppstår med anledning av dessa Användarvillkor skall lösas i svensk domstol.

Hos oss på Edenred Sweden AB kan du känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.