Användarvillkor för Elevkortet

DEFINITIONER

Användarvillkor avser dessa allmänna villkor för Kortinnehavarens användning av Ticket Elevkortet®. Disponibelt saldo avser värdet av de medel som har laddats på och fortfarande är tillgängliga på Ditt Konto. Du, Dig, Din/Ditt/Dina avser Kortinnehavaren. Företaget avser Din skola som medverkar i Ticket Elevkortet®-programmet. Konto avser det elektroniska konto där Ditt Disponibla saldo finns tillgängligt. Kortinnehavare avser den person som enligt Företaget är behörig att använda Ticket Elevkortet®. Köpställe avser en restaurang (eller motsvarande köpställe) eller en återförsäljare av måltider eller mat som accepterar Ticket Elevkortet®. PIN-kod avser den personliga kod som tillhör Ticket Elevkortet® och som används för att bekräfta en Transaktion. Ticket Elevkortet® avser det/de kort som utfärdats av PrePay Technologies Limited, ett företag inom Edenred Group, enligt en licens från MasterCard International Incorporated. Ticket Elevkortet® administreras av Edenred Sweden AB i enlighet med dessa Användarvillkor. Transaktion avser en försäljning som genomförs med användning av Ticket Elevkortet®. Vi, Oss, Vår avser Edenred Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556253- 6341 och postadress 105 40 Stockholm. Webbsida avser webbsidan www.ticketelevkortet.se. Där finner Du de gällande Användarvillkoren för Ticket Elevkortet®.

OM ANVÄNDARVILLKOREN

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan Du använder Ditt Ticket Elevkortet®-kort. Denna information utgör Användarvillkor för användning av Ticket Elevkortet®. Genom att aktivera och/ eller använda Ticket Elevkortet® anses Du ha godkänt dessa Användarvillkor samt Du bekräftar att Du förstår och godkänner nedanstående bestämmelser. Användarvillkoren kan löpande komma att ändras. De gällande Användarvillkoren finns tillgängliga på baksidan av carriern samt på Webbsidan. För det fall något är oklart, vänligen ring 08- 681 81 30 eller skicka e-post till service@ ticketElevkortet.se. Användarvillkor kan förekomma i olika språkversioner; i händelse av diskrepans mellan språkversionerna gäller den svenska versionen. All kommunikation mellan oss med anledning av Ditt Konto kommer att ske på svenska.

OM TICKET ELEVKORTET®

Ditt Ticket Elevkortet®-kort är ett kort utfärdat av PrePay Technologies Limited, ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA). MasterCard varumärket är registrerat varumärke som ägs av MasterCard International Incorporated. Ticket Elevkortet® beviljas Dig av Företaget och kan endast användas vid köp av måltider och mat alternativt andra nyttjanderegler som är överenskommet mellan Dig och Företaget. Dina rättigheter och skyldigheter med anledning av användning av Ticket Elevkortet® framgår av dessa Användarvillkor. Om Du får problem när Du använder Ticket Elevkortet® kan Du ringa 08-681 81 30 eller skicka e-post till service@ ticketelevkortet.se.

MEDEL OCH GILTIGHETSTID

Det värde som är knutet till Ticket Elevkortet® anges i svenska kronor. Vi ger Dig tillstånd att använda Ticket Elevkortet® till det värde som har laddats på Ditt Konto och inom de gränser som gäller för varje Transaktion. De belopp som kan laddas på Ditt Konto fastslås i avtalet mellan Företaget och Edenred Sweden AB Informationen kan erhållas direkt från Företaget. Maxbelopp som kan användas vid varje Transaktion är enligt separat överenskommelse mellan Företaget och Edenred Sweden AB. Samtliga lagenliga rättigheter (inklusive äganderätten) som förknippas med Ticket Elevkortet® skall förbli Edenred Sweden AB:s och skall ej överföras till Dig. Ticket Elevkortet® förblir Vår egendom.

GILTIGHETSDATUM FÖR TICKET ELEVKORTET®

Sista giltighetsdatum för Ditt Ticket Elevkortet®-kort står angivet på kortets framsida. Du kan inte använda Ditt Ticket Elevkortet®-kort efter giltighetstidens utgång och inga Transaktioner kommer att genomföras efter giltighetstidens utgång. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda ett nytt Ticket Elevkortet® till Dig och vi kommer inte att utfärda ett nytt Ticket Elevkortet® om Företaget har meddelat att Du inte längre har rätt till ett Ticket Elevkortet®. Förstörda, ändrade eller makulerade Ticket Elevkortet® kommer ej att accepteras av Köpställena. Du kan spärra Ditt Ticket Elevkortet®-kort genom att ringa 08-681 81 30. Ett nytt Ticket Elevkortet® skickas då automatiskt till Företaget.

ANVÄNDNING AV DITT KORT

Så snart Ticket Elevkortet® är aktiverat och laddat kan Du använda det i de av Företaget utvalda restauranger i Sverige. Det Disponibla Saldot på Kontot kan ej övertrasseras. Ticket Elevkortet® kan inte användas i bankomat eller för att få ut kontanter i samband med ett köp. Ticket Elevkortet® gäller inte vid betalning för godis, snacks, alkoholhaltiga drycker eller tobak. Den exakta summan för varje köp registreras och ingen växel kan betalas ut. Vid varje Transaktionstillfälle kommer Köpstället be Dig att slå in Din PIN-kod och eventuellt skriva på ett kvitto. PIN-koden skickas ut till Företaget. Vi kan när som helst tillfälligt begränsa användningen av Ticket Elevkortet® eller spärra det av säkerhetsskäl eller vid avtalsbrott eller om vi har skälig grund att misstänka bedräglig användning av Ticket Elevkortet®. I samtliga fall skall Företaget meddelas om skälet till att Ticket Elevkortet® har begränsats eller spärrats. Om Vi behöver undersöka en Transaktion på Ticket Elevkortet® måste Du samarbeta med oss eller behörigt organ om så erfordras. Ticket Elevkortet® är utställt till Dig personligen. All användning av Ticket Elevkortet® tillsammans med den tillhörande PIN-koden skall anses som giltigt användande av Kortinnehavaren, såvida inte Edenred Sweden AB har ombetts att spärra Ticket Elevkortet® i enlighet med dessa Användarvillkor.

LADDNINGAR

Den överenskomna summan för att inhandla en daglig måltid kommer att laddas på kortet efter det att vi har mottagit Företagets instruktioner och betalning, förutsatt att Du fortsätter att vara berättigad till kortet enligt de krav som Företaget ställer upp och enligt bestämmelserna i avtalet mellan Företaget och Edenred Sweden AB.

FÖRVARING AV DITT TICKET ELEVKORTET®- KORT

Vid förlust eller stöld av Ticket Elevkortet® kan alla medel gå förlorade om Du inte omedelbart spärrar Ticket Elevkortet®. PIN-koden som tillhör Ticket Elevkortet® är konfidentiell och får inte avslöjas för tredje man. Du får ej låta en annan person skriva ner Din PIN-kod, eller förvara PIN-koden med Ditt Ticket Elevkortet®-kort, eller ge den till någon annan, vare sig muntligen eller genom att knappa in den så att någon ser den eller på annat sätt kan avslöja den.

FÖRLUST AV TICKET ELEVKORTET®

Vid förlust eller stöld av Ditt Ticket Elevkortet®-kort eller om Du tror att det har använts utan Ditt tillstånd skall Du spärra Ticket Elevkortet® genom att ringa 08-681 81 30. Ett nytt Ticket Elevkortet® skickas då automatiskt till Företaget. Skulle Du hitta ett Ticket Elevkortet® som tillhör någon annan skall Du meddela oss så snart som möjligt genom att ringa 08-681 81 30 eller skicka kortet till Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm.

ANSVAR

Kortinnehavaren ansvarar ensam för förvaringen av Ticket Elevkortet® och konsekvenserna av dess användning. Edenred Sweden AB ansvarar inte för förlust eller skada som Du orsakas genom användning av Ticket Elevkortet® eller genom att en annan person eller organisation använder Ticket Elevkortet®. Edenred Sweden AB ansvarar inte för förlust som beror på omständigheter utanför Edenred Sweden AB:s kontroll.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till dessa Användarvillkor skall lösas i svensk domstol, som skall vara exklusivt forum. För att försöka lösa en fråga utanför domstol, kontakta Edenred Sweden AB, service@ticketElevkortet.se, eller ring 08-681 81 30 och framför Ditt klagomål.

Ticket Elevkortet är giltigt inom ett begränsat nätverk av köpställen. Begränsningar definieras av din skola. Kan ej användas för att erhålla kontanter, gäller ej för köp av alkohol, tobak, godis och läsk. Upphittat kort skickas till Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm, Sverige. Kortet är utfärdat av PrePay Technologies Ltd, ett företag inom Edenred Group, enligt en licens från MasterCard International. Ticket Elevkortet-programmet administreras av Edenred Sweden AB och kortet är endast giltigt i Sverige.