Användarvillkor för Elevkortet

DEFINITIONER

Användarvillkor avser dessa allmänna villkor för Kortinnehavarens användning av Elevkortet. Disponibelt saldo avser värdet av de medel som har laddats på och fortfarande är tillgängliga på Ditt Konto. Du, Dig, Din/Ditt/Dina avser Kortinnehavaren. Företaget avser Din skola som medverkar i Elevkortet-programmet. Konto avser det elektroniska konto där Ditt Disponibla saldo finns tillgängligt. Kortinnehavare avser den person som enligt Företaget är behörig att använda Elevkortet. Köpställe avser en restaurang (eller motsvarande köpställe) eller en återförsäljare av måltider eller mat som accepterar Elevkortet. PIN-kod avser den personliga kod som tillhör Elevkortet och som används för att bekräfta en Transaktion. Elevkortet avser det/de kort som utfärdats av PPS EU SA, ett företag inom Edenred Group, enligt en licens från MasterCard International Incorporated. Elevkortet administreras av Edenred Sweden AB i enlighet med dessa Användarvillkor. Transaktion avser en försäljning som genomförs med användning av Elevkortet. Vi, Oss, Vår avser Edenred Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556253- 6341 och postadress 105 40 Stockholm. Webbsida avser webbsidan www.edenred.se. Där finner Du de gällande Användarvillkoren för Elevkortet.

OM ANVÄNDARVILLKOREN

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan Du använder Ditt Elevkortet-kort. Denna information utgör Användarvillkor för användning av Elevkortet. Genom att aktivera och/ eller använda Elevkortet anses Du ha godkänt dessa Användarvillkor samt Du bekräftar att Du förstår och godkänner nedanstående bestämmelser. Användarvillkoren kan löpande komma att ändras. De gällande Användarvillkoren finns tillgängliga på baksidan av carriern samt här på Webbsidan. För det fall något är oklart, vänligen ring 08- 681 81 30 eller skicka e-post till elevkortet@edenred.com. Användarvillkor kan förekomma i olika språkversioner; i händelse av diskrepans mellan språkversionerna gäller den svenska versionen. All kommunikation mellan oss med anledning av Ditt Konto kommer att ske på svenska.

 

OM ELEVKORTET

Ditt Elevkortet-kort är ett kort utfärdat av PPS EU SA, ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated (PO BOX 3883, Swindon, United Kingdom SN3 9EA). MasterCard-varumärket är registrerat varumärke som ägs av MasterCard International Incorporated. Elevkortet beviljas Dig av Företaget och kan endast användas vid köp av måltider och mat alternativt andra nyttjanderegler som är överenskommet mellan Dig och Företaget. Dina rättigheter och skyldigheter med anledning av användning av Elevkortet framgår av dessa Användarvillkor. Om Du får problem när Du använder Elevkortet kan Du ringa 08-681 81 30 eller skicka e-post till elevkortet@edenred.com.

MEDEL OCH GILTIGHETSTID

Det värde som är knutet till Elevkortet anges i svenska kronor. Vi ger Dig tillstånd att använda Elevkortet till det värde som har laddats på Ditt Konto och inom de gränser som gäller för varje Transaktion. De belopp som kan laddas på Ditt Konto fastslås i avtalet mellan Företaget och Edenred Sweden AB. Informationen kan erhållas direkt från Företaget. Maxbelopp som kan användas vid varje Transaktion är enligt separat överenskommelse mellan Företaget och Edenred Sweden AB. Samtliga lagenliga rättigheter (inklusive äganderätten) som förknippas med Elevkortet skall förbli Edenred Sweden AB:s och skall ej överföras till Dig. Elevkortet förblir Vår egendom.

GILTIGHETSDATUM FÖR ELEVKORTET

Sista giltighetsdatum för Ditt Elevkortet-kort står angivet på kortets framsida. Du kan inte använda Ditt Elevkortet-kort efter giltighetstidens utgång och inga Transaktioner kommer att genomföras efter giltighetstidens utgång. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda ett nytt Elevkortet till Dig och vi kommer inte att utfärda ett nytt Elevkortet om Företaget har meddelat att Du inte längre har rätt till ett Elevkortet. Förstörda, ändrade eller makulerade Elevkortet kommer ej att accepteras av Köpställena. Du kan spärra Ditt Elevkortet-kort genom att ringa 08-681 81 30. Ett nytt Elevkortet skickas då automatiskt till Företaget.

ANVÄNDNING AV DITT KORT

Så snart Elevkortet är aktiverat och laddat kan Du använda det i de av Företaget utvalda restauranger i Sverige. Det Disponibla Saldot på Kontot kan ej övertrasseras. Elevkortet kan inte användas i bankomat eller för att få ut kontanter i samband med ett köp. Elevkortet gäller inte vid betalning för godis, snacks, alkoholhaltiga drycker eller tobak. Den exakta summan för varje köp registreras och ingen växel kan betalas ut. Vid varje Transaktionstillfälle kommer Köpstället be Dig att slå in Din PIN-kod/blippa kortet och eventuellt skriva på ett kvitto. PIN-koden skickas ut till Företaget. Vi kan när som helst tillfälligt begränsa användningen av Elevkortet eller spärra det av säkerhetsskäl eller vid avtalsbrott eller om vi har skälig grund att misstänka bedräglig användning av Elevkortet. I samtliga fall skall Företaget meddelas om skälet till att Elevkortet har begränsats eller spärrats. Om Vi behöver undersöka en Transaktion på Elevkortet måste Du samarbeta med oss eller behörigt organ om så erfordras. Elevkortet är utställt till Dig personligen. All användning av Elevkortet tillsammans med den tillhörande PIN-koden skall anses som giltigt användande av Kortinnehavaren, såvida inte Edenred Sweden AB har ombetts att spärra Elevkortet i enlighet med dessa Användarvillkor.

LADDNINGAR

Den överenskomna summan för att inhandla en daglig måltid kommer att laddas på kortet efter det att vi har mottagit Företagets instruktioner och betalning, förutsatt att Du fortsätter att vara berättigad till kortet enligt de krav som Företaget ställer upp och enligt bestämmelserna i avtalet mellan Företaget och Edenred Sweden AB.

FÖRVARING AV DITT ELEVKORTET-KORT

Vid förlust eller stöld av Elevkortet kan alla medel gå förlorade om Du inte omedelbart spärrar Elevkortet. PIN-koden som tillhör Elevkortet är konfidentiell och får inte avslöjas för tredje man. Du får ej låta en annan person skriva ner Din PIN-kod, eller förvara PIN-koden med Ditt Elevkortet-kort, eller ge den till någon annan, vare sig muntligen eller genom att knappa in den så att någon ser den eller på annat sätt kan avslöja den.

FÖRLUST AV ELEVKORTET

Vid förlust eller stöld av Ditt Elevkortet-kort eller om Du tror att det har använts utan Ditt tillstånd skall Du spärra Elevkortet genom att ringa 08-681 81 30. Ett nytt Elevkortet skickas då automatiskt till Företaget. Skulle Du hitta ett Elevkortet som tillhör någon annan skall Du meddela oss så snart som möjligt genom att ringa 08-681 81 30 eller skicka kortet till Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm.

ANSVAR

Kortinnehavaren ansvarar ensam för förvaringen av Elevkortet och konsekvenserna av dess användning. Edenred Sweden AB ansvarar inte för förlust eller skada som Du orsakas genom användning av Elevkortet eller genom att en annan person eller organisation använder Elevkortet. Edenred Sweden AB ansvarar inte för förlust som beror på omständigheter utanför Edenred Sweden AB:s kontroll.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till dessa Användarvillkor skall lösas i svensk domstol, som skall vara exklusivt forum. För att försöka lösa en fråga utanför domstol, kontakta Edenred Sweden AB, elevkortet@edenred.com, eller ring 08-681 81 30 och framför Ditt klagomål.