Vad är dataskyddsförordningen (GDPR)?

Den allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Den kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Även om många av huvudkoncepten i den nya lagstiftningen stämmer överens med den nuvarande personuppgiftslagen finns det nya inslag och betydande förbättringar som stärker dataskyddet för alla individer inom EU och gör det enhetligt. 

 

Vad gör Edenred (Sverige) för att förbereda sig?

Edenred har ett pågående projekt för GDPR-anpassning, som är godkänt på styrelsenivå. Projektet har tagit initiativ till en granskning av hela verksamheten i syfte att identifiera alla områden där det krävs förändringar av våra nuvarande policyer och förfaranden för att säkerställa att GDPR-anpassning kan uppnås. Vi har samarbetat med juridiska experter på dataskydd för att säkerställa att vi tolkar den nya lagstiftningen på rätt sätt och tillämpar den i hela verksamheten. Det här projektet etablerar och införlivar ansvarsprinciperna i GDPR i syfte att fullt ut stödja vårt åtagande om att skydda alla personuppgifter som Edenred innehar. 

 

Edenreds redogörelse för GDPR och avgränsning av omfattning

Edenred erbjuder företag i Sverige ett brett utbud av produkter och tjänster. Vi hjälper företag att göra medarbetarna delaktiga och motivera dem att uppnå ett bättre resultat. Det gör vi genom att tillhandahålla unika förmånslösningar: medarbetarförmåner, incitament och belöningar. Vilken affärsmodell som stödjer en produkt kan variera beroende på kundspecifika behov. Därför är målet med vår redogörelse för förberedelserna inför GDPR att beskriva grunden för vår strategi.

 

Viktiga initiativ

 • Edenred Group SA har utsett ett dataskyddsombud med globalt ansvar.
 • Edenreds (Sverige) projekt för GDPR-anpassning är godkänt av styrelsen och hanteras av ansvarig för informationssäkerhet och efterlevnad.
 • Edenred har utsett medarbetare som ska ansvara för viktiga GDPR-områden som fordrar specialkunskaper.
 • Edenred följer Datainspektionens riktlinjer för införandet av GDPR.
 • Edenred genomför informationsrevisioner i enlighet med gällande rekommendationer. Den här aktiviteten kommer framför allt att göra det möjligt för Edenred att säkerställa att endast personuppgifter som krävs för leverans av tjänster samlas in och att denna information behandlas på rätt sätt.
 • När så krävs kommer Edenred att genomföra konsekvensanalyser av inverkan på integritetsskyddet.
 • Edenred genomför kontroller av tredjepartsleverantörer med utgångspunkt i anpassningen till GDPR-standarderna.
 • Edenred reviderar sina avtal och för in GDPR-kraven och GDPR-klausuler som rekommenderas av Datainspektionen
 • När så krävs kommer Edenred att göra ändringar i programvara samt tekniska ändringar som stödjer våra skyldigheter enligt GDPR.
 • Edenred kommer att uppdatera sin sekretesspolicy och relaterade förfaranden i syfte att säkerställa att individens rättigheter upprätthålls i enlighet med GDPR införs den 25 maj 2018.
 • Edenred uppdaterar sina policyer och förfaranden i syfte att främja och införliva principen om ”inbyggt dataskydd”.
 • Edenred kommer att ge alla medarbetare möjlighet att förnya sina kunskaper och lära sig mer om de nya operativa standarderna samt lyfta fram de viktigaste principerna i GDPR.

 

Vanliga frågor

Edenred behandlar personuppgifter om anställda för drygt 20 000 kunder i Sverige. Det gör att det i praktiken är omöjligt att föra en effektiv, personlig dialog med alla kunder om implementeringen av GDPR. För att möta det stora antalet frågor från kunder som vill ha mer ingående information om Edenreds produkter och tjänster vad avser GDPR-anpassning har vi börjat sammanställa en bank med vanligt förekommande frågor. Under tiden vi arbetar med detta går det bra att mejla eventuella frågor till gdpr-sweden@edenred.com När du skickar in en fråga anger du vilken/vilka Edenred-produkter du använder och företagets namn. Vi kommer att hålla frågelistan uppdaterad inför den 25 maj 2018 och fortsättningsvis. 

 

Mer information

Om du vill ha mer information om Edenreds förberedelser inför GDPR kan Edenred tillhandahålla mer ingående beskrivningar. De här förfrågningarna kan omfattas av ett sekretessavtal och kan medföra en avgift beroende på omfattning och storlek på begäran om information eller stöd.